1.Úvod

1.1 Spoločnosť HAMSIK Corporation, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 51581213, IČ DPH: SK2120736376 ďalej len „Predávajúci“ ), je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 34026/S. Spoločnosť HAMSIK Corporation, s.r.o. prevádzkuje e-shop na stránke hamsikwinery.com ( ďalej aj „e-shop“ ). Prostredníctvom tohto e-shopu má tretia osoba (ďalej „Kupujúci“ ) možnosť prezerať si tovar na stránke e-shopu. Zároveň v súlade s podmienkami určenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ( ďalej „VOP“ ) a za predpokladu prijatia objednávky – ako návrhu kúpnej zmluvy – Predávajúcim, môže táto osoba ako Kupujúci, zakúpiť vybraný tovar.

1.2 Kontakty na Predávajúceho:

– elektronická pošta office@hamsikcorp.com

– zákaznícka tel. linka: 0905 260 349

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek uvedené údaje zmeniť alebo aktualizovať na hamsikwinery.com. Účinnosť zmien nastane zverejnením údajov na stránke Predávajúceho.

1.3 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou HAMSIK Corporation, s.r.o. ako Predávajúcim, a Kupujúcim, ktorý v súlade s týmito VOP prejaví záujem o kúpu tovaru v e-shope prevádzkovanom na stránke hamsikwinery.com. Tieto právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim vznikajú najmä pri kúpe, dodávke tovaru a prípadných reklamáciách vád tovaru, a v závislosti od ich obsahu sa, okrem práv a povinností v zmysle týchto VOP,  riadia aj ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR, najmä (ale nie iba) Občianskeho zákonníka SR, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa ďalej riadia aj platným reklamačným poriadkom pre e-shop  (ďalej len „Reklamačný poriadok“) uvedeným v bode 6 týchto VOP a/alebo samostatne vydaným..

1.4 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na hamsikwinery.com, uzavretá v súlade s týmito VOP. Predávajúci upozorňuje, že nákup určitých tovarov môže byť vzhľadom na ich charakter v súlade s platným právnym poriadkom viazaný na splnenie osobitných podmienok, napríklad dosiahnutie určitého veku. V takomto prípade Kupujúci zodpovedá za správnosť, úplnosť, aktuálnosť údajov preukazujúcich splnenie potrebných podmienok vo vzťahu k osobe Kupujúceho.  1.5 Ustanovenia VOP a/alebo právneho poriadku SR upravujúce práva spotrebiteľa, sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ktorý nakupuje tovar najmä za účelom podnikania. Takejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa v takom prípade riadia najmä ustanoveniami zákona 513/1991 Z. .z. Obchodného zákonníka, ak sa Predávajúci a Kupujúci v jednotlivom prípade nedohodnú na osobitnej úprave vzájomných práv a povinností.

  1. Objednávanie tovaru / kúpna zmluva / úkony pre uzatvorenie zmluvy

2.1. Ponuka tovaru Predávajúceho sa uskutočňuje prostredníctvom internetu na doméne  hamsikwinery.com. Tu je Kupujúcemu k dispozícii prostredie, ktoré umožňuje najmä prezeranie aktuálne ponúkaného tovaru, vyhľadávanie požadovaných položiek a objednanie vybraného tovaru. Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky Kupujúcim v e-shope  Predávajúceho s tým, že pre vznik kúpnej zmluvy musí byť objednávka Kupujúceho potvrdená (akceptovaná ) Predávajúcim. Ak je objednávka Predávajúcim potvrdená postupom podľa VOP, Predávajúci dodá objednaný tovar v primeranej dodacej lehote. Pred odoslaním objednávky Kupujúcim, sa tento môže oboznámiť na e-shope a vo VOP s informáciami, ktoré je Predávajúci povinný poskytnúť podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Ide o nasledovné informácie :

– hlavné vlastnosti tovaru uvádzané v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru. (Popis týchto skutočností sa nachádza pri každej tovarovej položke priamo v e-shope po rozkliknutí každej jednotlivej tovarovej položky)

– obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná. (Údaje sú uvedené napríklad na stránke e-shopu na jeho hornej lište a aj v časti „Ďalšie kontakty“).

– telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, ako aj adresu, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet. ( Údaje sú uvedené na stránke e-shopu na jeho hornej lište a v časti „Ďalšie kontakty“ a adresa, na ktorej je možné podať reklamáciu je uvedená vo VOP v časti „Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok“).

– celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní. ( Cena tovaru je uvedená vrátane DPH pri každej jednej tovarovej položke. Náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi sú uvedené na stránke hamsikwinery.com v časti „Doprava a platba“.

– cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou. ( Na stránke hamsikwinery.com je uvedený telefonický kontakt ako  číslo s bežnou tarifou).

– platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. (Predávajúci dodáva tovar spravidla najneskôr v lehote do 14 dní od potvrdenia objednávky resp. uhradenia kúpnej ceny. Kupujúci platí za tovar vopred prevodom na účet Predávajúceho alebo platobnou kartou priamo na stránke e-shopu. (Podrobnosti sú uvedené v týchto VOP v bode 3 resp. 4)

– informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. (Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP. Súčasťou VOP je aj formulár, ktorým môže Kupujúci oznámiť Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy)

– informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zák. č. 102/2014 Z. z. , a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– povinnosť spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zák. č. 102/20014 Z. z., ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 sa neuvádza vzhľadom na skutočnosť, že Predávajúci prostredníctvom e-shopu neposkytuje žiadne služby.

– informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy ( Uvedené v samostatnom bode 5 týchto VOP).

– poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa všeobecného predpisu (Uvedené v samostatnom bode 6 týchto VOP)

– informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, (Uvedené v samostatnom bode 6.7. týchto VOP).

Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami odoslaním objednávky na e-shope. Od týchto podmienok je možné odchýliť sa iba po vzájomnej písomnej dohode Predávajúceho s Kupujúcim. Kupujúci zároveň s odoslaním objednávky berie na vedomie, že toto odoslanie objednávky je spojené s jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

2.2. Kupujúci si tovar prezerá a vyberá kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si Kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na ikonu zobrazujúcu nákupný košík tovar pridá medzi tovar, ktorý mieni kúpiť. Stránka mu zároveň ponúka určenie počtu konkrétnych produktov, ktoré môže objednať. Po zobrazení nákupného košíka má možnosť Kupujúci pokračovať ďalej v nákupe s využitím možnosti „Pokračovať v nákupe“ alebo zvoliť možnosť „Nasledujúci“. Kupujúci má stále možnosť vrátiť sa k ďalšiemu nákupu, upraviť obsah košíka a aj ho úplne vyprázdniť. Pokiaľ sa rozhodne ním vybratý tovar zakúpiť, klikne na tlačidlo „Nasledujúci“.

Kupujúci sa tým dostane k druhému kroku objednávky označenému ako „Prihlásenie“. V tomto kroku má Kupujúci možnosť vytvoriť si v e-shope nový zákaznícky účet, pokiaľ ho už má, môže sa zaregistrovať, čo mu skráti nasledovné kroky smerujúce k uvedeniu kontaktných a doručovacích údajov.

Tretím krokom objednávky je časť s názvom „Adresa“. V tomto kroku je Kupujúci povinný vyplniť kontaktné údaje v rozsahu: Meno, Priezvisko, Telefón, E-mail, Mesto alebo Obec, Ulica a č.p., PSČ a tiež aj doručovaciu a fakturačnú adresu Kupujúceho. Ten má stále možnosť pokračovať v nákupe alebo pristúpiť k ďalšiemu kroku.

Týmto – štvrtým – krokom je časť „Doručenie“ V tejto časti je Kupujúci oboznámený s tým, že doručovanie tovaru sa realizuje prostredníctvom zmluvného partnera – kuriérskej spoločnosti  Slovenská Pošta a zároveň je uvedená presná cena dopravy a predpokladaná lehota doručenia.  Kupujúci je zároveň v tomto kroku vyzvaný k preštudovaniu týchto VOP ako aj k ich odsúhlaseniu ako predpokladu úspešnej objednávky, rovnako je mu poskytnutá možnosť dôkladne sa oboznámiť so skutočnosťami týkajúcimi sa spracovania osobných údajov  a ich ochranou.  Okrem toho má stále možnosť vrátiť sa späť k nákupu.

Po oboznámení sa so spôsobom a lehotou doručenia ako aj po schválení VOP a oboznámením sa so zásadami spracúvania osobných údajov, môže Kupujúci pokračovať na krok pod názvom “ Platba“. Tu má Kupujúci možnosť vrátiť sa späť a kontaktné údaje opraviť alebo vo svojom nákupe pokračovať alebo môže zvoliť možnosť „Objednať s povinnosťou platby“ . Zároveň je Kupujúci informovaný o možnosti zaplatenia platobnou kartou ( postupom v časti „PayPal- zaplatiť cez PayPal“). Pri každej z uvedených možností je zároveň uvedené, že objednávka je spojená s povinnosťou platby.

Kupujúci berie týmto na vedomie, že uvedený pokyn „Objednať s povinnosťou platby“ je spojený s povinnosťou Kupujúceho za tovar zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase objednávky.

2.3. Kupujúci je povinný uviesť úplné, pravdivé a správne údaje potrebné pre včasné a správne doručenie objednaného tovaru.

2.4. Objednávka Kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky, najmä v časti „Adresa“, požadované údaje.

2.5. Kupujúci posiela Predávajúcemu objednávku cez e-shop. Táto objednávka je návrhom Kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre Predávajúceho na prijatie Predávajúcim v lehote 5 dní od jej doručenia Predávajúcemu. Odoslaním objednávky Predávajúcemu cez e-shop sa Kupujúci stáva viazaným svojou objednávkou počas tejto lehoty a zaväzuje sa kúpiť a prevziať ním objednaný tovar za kúpnu cenu uvedenú v čase odoslania objednávky na e-shope, a to v súlade s podmienkami VOP, všetko za predpokladu, že objednávka bude v danej lehote Predávajúcim akceptovaná. Kúpna zmluva je uzatvorená až potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, ktoré Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou.

2.6. Kupujúci – Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2.7. Zmena v objednávke je výnimočne možná pokiaľ Predávajúci nebude schopný odsúhlasiť – akceptovať objednávku Kupujúceho v celom rozsahu, t.j. pokiaľ niektorá z objednaných položiek nebude momentálne, resp. v primeranej dobe,  dostupná. Kupujúci bude v takom  prípade o tejto skutočnosti informovaný e-mailom prípadne telefonicky. Kupujúci je povinný k zmene objednávky odoslať Predávajúcemu stanovisko v lehote do 3 dní odo dňa oznámenia navrhovanej zmeny. Počas tejto doby budú dostupné položky z objednávky Kupujúceho rezervované. Odsúhlasením navrhovanej zmeny v objednávke vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. Pokiaľ Kupujúci zmenu objednávky v uvedenej lehote neodsúhlasí, objednávka  sa uplynutím uvedenej lehoty zrušuje v celom rozsahu a návrh Predávajúceho na jej zmenu sa považuje za neprijatý Kupujúcim.

2.8. Z uzavretej  kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť predmet kúpy Kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote maximálne do 14 dní od uzavretia zmluvy a zaplatenia kúpnej ceny ( bod  4.1. VOP), ak sa s Kupujúcim osobitne nedohodne inak.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

2.9. Pokiaľ Predávajúci dodatočne zistí tlačovú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru (dostupnosť, množstvo, možnosti dodania, cena alebo vyššia moc) a to bez ohľadu či je to pred alebo po uzavretí zmluvy, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti Kupujúceho. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch oprávnené pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku zrušiť ( Kupujúci), resp. ju odmietnuť (Predávajúci). Pokiaľ takúto chybu Predávajúci zistí po uzatvorení zmluvy, je oprávnený odstúpiť od zmluvy a to až do okamihu dodania tovaru Kupujúcemu. Kupujúci má tiež v uvedenom prípade právo od zmluvy odstúpiť.

2.10. Kupujúci je tiež oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy v období od uzatvorenia zmluvy až do doručenia tovaru ( § 7 ods. 5 zák. č. 102/2014 Z.z.). Úprava odstúpenia od zmluvy zo strany Kupujúceho po prevzatí objednaného tovaru je uvedená v samostatnom bode 5 týchto VOP a v príslušných ustanoveniach právnych predpisov.

2.11. Postúpenie pohľadávky zo vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP na tretiu osobu nie je možné.

  1. Kúpna cena, platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu dopravy podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky ( uzatvorenej zmluvy ). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené samostatne a tiež ako súčet ceny tovaru a poštovného . Cena tovaru na e-shope je uvedená s DPH.

3.2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny, nákladov na dopravu tovaru Kupujúcemu je stanovený prevodom na účet Predávajúceho alebo platobnou kartou. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť  prevodom na účet Predávajúceho alebo platobnou kartou postupom uvedeným na stránke (časť „PayPal– zaplatiť cez PayPal“), pričom berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny a dopravy je podmienkou odoslania objednaného tovaru Kupujúcemu.

3.3. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.4. Predávajúci vystaví a doručí Kupujúcemu faktúru v súlade s platnými predpismi  SR. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená Kupujúcemu elektronicky ako faktúra elektronická, ktorá však predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Faktúra posielaná spolu s tovarom je súčasne  dodacím listom aj záručným listom (ak ide o tovar, na ktorý Predávajúci poskytuje záruku).

  1. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

4.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa kedy bola medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená zmluva podľa týchto VOP, t.j. od akceptácie objednávky Kupujúceho Predávajúcim avšak iba za predpokladu, že kúpna cena je Kupujúcim uhradená prevodom na účet Predávajúceho. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovenská Pošta na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a to iba na adresu v SR. Dodanie tovaru na adresu mimo územia SR na základe objednávky tovaru z adresy hamsikwinery.com nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený primeranými prostriedkami overiť či je preberajúca osoba oprávnená tovar prevziať.

Cena za doručenie tovaru je závislá od váhy zásielky a jej výška je uvedené v osobitnej časti podmienok pod názvom „Doprava a platba“. Ide o doručenie na Kupujúcim uvedenú adresu, kedy Kupujúci alebo ním preukázateľne poverená osoba prevezme doručovaný tovar od doručovateľa.

4.2. Vydanie tovaru Kupujúcemu je možné iba v prípade, že preberajúcim je Kupujúci alebo ním poverená osoba, ktorá prevzatie tovaru potvrdí doručovateľovi. V opačnom prípade je doručovateľ oprávnený tovar nevydať tovar a Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od doručovateľa tovar v rozsahu Predávajúcim akceptovanej objednávky prevziať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru.

4.3. Predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena dopravy  ako pri akceptácii objednávky, za takto rozdelené dodanie tovaru platí Kupujúci cenu dopravy iba raz.

4.4. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a listov sa predpokladá , že tovar bol Kupujúcemu dodaný riadne a včas, pokiaľ Kupujúci nepreukáže opak.

4.5. Poškodenie tovaru je Kupujúci povinný oznámiť  Predávajúcemu e-mailom (office@hamsikcorp.com) alebo telefonicky (0905 260 349) a to bezodkladne. Dodatočné reklamácie mechanického poškodenia tovaru, zistiteľného pri jeho prevzatí, nebudú Predávajúcim uznané.

4.6. Pokiaľ nastane taká situácia, je Predávajúci povinný  bezodkladne informovať Kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru. To isté platí  aj v prípade vyššej moci, v prípade dôvodov na strane doručovateľa alebo iných dôvodov, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

  1. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

5.1. Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ bol tovar z jednej objednávky dodaný na náklade rozhodnutia Predávajúceho viacerými samostatnými dodávkami, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Kupujúci alebo ním poverená osoba prevzala tovar  dodaný ako posledný.

Odstúpenie od zmluvy sa musí uskutočniť písomnou formou – oznámením Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej 14 dňovej lehoty ( § 8 ods. 2 zák. č. 102/2014 Z. z.). Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí obsahovať  identifikáciu Kupujúceho a tiež tovaru. Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť Kupujúcim vlastnoručne podpísané a odoslané na adresu HAMSIK Corporation, s.r.o., Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica.

Na odstúpenie od zmluvy môže Kupujúci použiť formulár, ktorý je prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok a ktorý je tiež k dispozícii na stiahnutie na stránke . V prípade odstúpenia od zmluvy použitím formulára uvedeného na stránke predávajúceho a zaslaného elektronicky, Predávajúci ihneď po prijatí takéhoto oznámenia, potvrdí túto skutočnosť Kupujúcemu.

Odstúpením od zmluvy od zmluvy vzniká Kupujúcemu nárok na vrátenie ním zaplatenej kúpnej ceny za tento tovar vrátane nákladov, ktoré mal Kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru. Platby, ktoré Kupujúci uhradil Predávajúcemu v súvislosti so zmluvou, od ktorej odstúpil, je Predávajúci povinný Kupujúcemu vrátiť najneskôr v lehote do 14 dní od obdržania oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, uvedené platby .rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, avšak v súvislosti s tým Kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť platby Kupujúcemu pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby ( § 9 ods.5 zák. č. 102/2014 Z .z.).

Pri odstúpení od zmluvy je Kupujúci povinný tovar zaslať Predávajúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Uvedená lehota je zachovaná pokiaľ v jej posledný deň bol tovar odovzdaný na prepravu. Náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci. Predávajúci upozorňuje, že tovar vrátený Predávajúcemu „na dobierku“ nebude Predávajúcim prijatý.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený a musí byť bez známok opotrebenia.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, pokiaľ s ním zaobchádzal iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v prípadoch v ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z .z.

5.2. Ak bude Kupujúcim vrátený poškodený tovar zjavne používaný nad rámec bežného zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody.

  1. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

6.1. Predávajúci vydáva v súlade s ust. § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a s ustanoveniami §§ 612 – 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník reklamačný poriadok, ktorý upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií spotrebiteľov – Kupujúcich v súvislosti s kúpou tovarov prostredníctvom internetu, a to cez e-shop umiestnený na internetovej stránke  –  hamsikwinery.com

6.2.Tento reklamačný poriadok je v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na internetovej stránke e-shopu spoločnosti HAMSIK Corporation, s.r.o. – hamsikwinery.com nielen ako súčasť týchto VOP, ale aj samostatne

6.3.Zodpovednosť za vady tovaru

Bezprostredne pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet balíkov. V prípade akýchkoľvek zrejmých vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 48 hodín oznámiť Predávajúcemu. Kupujúci je povinný na doklade o doručení zásielky vyznačiť všetky zrejmé poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Pokiaľ je transportné balenie opatrené páskou Predávajúceho alebo doručovateľa a táto je poškodená alebo je zistené iné narušenie obalu zásielky a pokiaľ skutočnosti nasvedčujú, že zásielka bola neoprávnene otvorená, je Kupujúci povinný zásielku od doručovateľa neprevziať. Podpisom preberacieho protokolu bez uvedenia porušenia zásielky Kupujúci totiž potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevytkne nedoručenie dokladov dodávaných s tovarom v lehote 48 hodín od dodania tovaru, platí predpoklad riadneho dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ sa nepreukáže opak. Poškodenie dodaného tovaru bezodkladne oznámi Kupujúci Predávajúcemu elektronicky alebo iným vhodným spôsobom. Na neskôr nahlásené mechanické poškodenie zistiteľné pri prevzatí tovaru, nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná.

Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je bez vád, má v ponuke popísanú, Kupujúcim objednanú, príp. právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

V zmysle príslušných zákonných ustanovení ( občiansky zákonník) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, Predávajúci tiež zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho skladovania, používania alebo nesprávneho zásahu.

Napriek vyššie uvedenej zodpovednosti Predávajúceho za akosť tovaru Predávajúci nezodpovedá za vady:

–   ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

–  ak Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pokiaľ mu bola práve z dôvodu takejto vady poskytnutá zľava z ceny tovaru,

–   ak je tovar Kupujúcim reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má uchovať svoje špecifické vlastnosti,

–    pri tovare predávanom za nižšiu cenu, ak pre takúto vadu bola dojednaná nižšia cena,

– ak Kupujúci neskladoval tovar , ktorým je víno alebo obdobný produkt spôsobom, ktorý je požadovaný pre zachovanie jeho kvality a zdravotnej nezávadnosti ( chlad, tmavé prostredie)

6.4. Záručná doba

Záručná doba  resp. jej dĺžka sa riadi právnymi predpismi. Začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim, resp. odo dňa, kedy Kupujúci bezdôvodne odoprie dodaný tovar prijať.. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu doklad o kúpe tovaru. Účtovný doklad slúži ako záručný list a tiež zároveň aj dôkaz o začatí plynutia záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tomto uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená elektronicky (napr. e-mailom), Predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť Kupujúcemu ihneď (e-mailom); ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Kupujúci berie výslovne na vedomie, že doba minimálnej trvanlivosti potravín sa výslovne neuvádza ak ide o liehoviny a ostatné alkoholické nápoje s množstvom alkoholu najmenej 10% objemových percent alkoholu, vína, likérové vína, šumivé vína, aromatizované vína a podobné výrobky z iného ovocia ako hrozno a nápoje, ktoré sa získavajú z hrozna alebo hroznového muštu ( príloha X Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011).

Kupujúci berie tiež na vedomie, že niektoré produkty z ponuky (archívne vína) sú Predávajúcim dlhodobo skladované v súlade s požiadavkami kladenými na uvedený druh produktov ale vzhľadom na vek týchto produktov, je možné predpokladať ich chuťové a senzorické vlastnosti, ale nie je možné tieto zaručiť.

6.5. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú:

–  na e-mailovej adrese office@hamsikcorp.com,

– na tel. č. 0905 260 349 alebo

– písomne poštou u Predávajúceho na adrese HAMSIK Corporation, s.r.o., Zvolenská cesta 46, 974 05 Banská Bystrica.

Kupujúci je povinný právo zo zodpovednosti za vady uplatniť najneskôr do uplynutia záručnej doby a  pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zo zodpovednosti za vady zanikajú. Uvedené lehoty sa nevzťahujú na reklamáciu nesprávne účtovanej platby. Takúto platbu je Kupujúci povinný reklamovať bezprostredne po nákupe

Pri reklamovaní vady poštou je Kupujúci povinný predložiť tovar, na ktorom sa vyskytla vada, popis vady, kópiu dokladu o kúpe (faktúry), záručný list (ak bol k predanému tovaru veci vydaný), a kontaktné údaje Kupujúceho. Reklamáciu je možné podať aj elektronicky s priloženými dokladmi vo forme scanu. Predávajúci upozorňuje, že reklamovaný tovar vrátený Predávajúcemu „na dobierku“ nebude Predávajúcim prijatý.

6.6. Povinnosti Predávajúceho v prípade uplatnenia reklamácie Kupujúcim

Ak Kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady osobne, Predávajúci resp.  ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť Kupujúceho o jeho právach, ktoré sú uvedené v tomto reklamačnom poriadku. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo zo zodpovednosti za vady uplatnil.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie (t. j. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) , a to v nasledovných lehotách:

  1. a)  ihneď,
  2. b)   v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie,
  3. c)  v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok, nie je možné od Kupujúceho žiadať úhradu nákladov spojených s týmto odborným posúdením a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju odmietol, je povinný v doklade o odmietnutí reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie Predávajúcim určenej osobe,  všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie. Znova uplatnenú reklamáciu nie je možné zamietnuť.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty môže Kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok a to bez ohľadu na oprávnenosť reklamácie.

Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydať Kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie.  Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený Kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, na základe výzvy Predávajúceho je Kupujúci povinný v lehote 15 dní si prevziať od Predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru ( nový tovar ) alebo zamietnutím reklamácie. Pokiaľ si Kupujúci neprevezme tovar ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy Predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú Kupujúcim, Predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od Kupujúceho skladné vo výške 0,20€/deň uskladnenia.

Nároky Kupujúceho v prípade riadneho uplatnenia reklamácie sú nasledovné :

–          ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na hodnotu tovaru alebo závažnosť vady.   Predávajúci však môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobuje vážne ťažkosti.

–          ak ide o vadu neodstrániteľnú, t.j. ak vadný tovar nie je možné opraviť; ak sú preukázateľne narušené kvalitatívne vlastnosti tovaru potravinárskeho charakteru ide síce o vadu odstrániteľnú ale Kupujúci nemôže tovar riadne užívať z dôvodu, že po oprave sa rovnaká vada vyskytne opätovne, alebo ak ide o väčší počet vád, má Kupujúci nárok na výmenu vadného tovaru za tovar bez vád alebo na odstúpenie od zmluvy, ak Kupujúci nesúhlasí s výmenou vadného tovaru.

–          ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol užívať, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a nakupuje tovar najmä za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje reklamácie tovarov nadobudnutých Kupujúcim-spotrebiteľom cez e-shop predávajúceho v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Iné sťažnosti a podnety Kupujúcich je možné adresovať na adresu sídla Predávajúceho a tiež elektronicky na office@hamsikcorp.com.

6.7. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má v súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 Z .z. o alternatívnom riešení sporov v prípade, že nie je spokojný s vyriešením jeho reklamácie alebo v prípade, ak tvrdí, že boli porušené jeho práva, právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Túto žiadosť adresuje na mailovú adresu office@hamsikcorp.com.

Pokiaľ Predávajúci žiadosť Kupujúceho zamietne alebo na ňu nezareaguje v lehote do 30 dní od jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Takýmito subjektmi sú orgány uvedené v ust. § 3 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. a oprávnené právnické osoby zapísané v zozname podľa ust. § 5 ods. 2 cit. zákona 391/2015 Z. z. Náležitosti takéhoto návrhu sú uvedené v ust. § 2 zákona 391/2015 Z .z.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady  č. 524/2013 je zriadená tzv. platforma RSO (riešenie sporov online). Na tejto platforme, môže Kupujúci – spotrebiteľ podať online sťažnosť. Táto platforma je v slovenskej jazykovej verzii dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternatívnym riešením sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sa môžu riešiť iba spory vyplývajúce zo zmlúv uzatvorených na diaľku, pričom ich hodnota musí prevyšovať sumu 20 EUR. V súvislosti s takýmto sporom je subjekt alternatívneho riešenia sporov oprávnený od Kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie takéhoto riešenia sporu maximálne vo výške 5 EUR s DPH.

  1. Ochrana osobných údajov

Predávajúci pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a prevádzkovaní internetovej stránky hamsikwinery.com vrátane e-shopu na nej umiestnenom, spracúva osobné údaje Kupujúcich ako tzv. dotknutých osôb. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  1. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu a zmluvu v elektronickej forme. Kupujúci má právo podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať v súlade s právnymi predpismi.

Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania vzájomných záväzkov strán vzniknutých z uzatvorenej zmluvy na webovom rozhraní hamsikwinery.com , resp. na dobu do okamihu jej zrušenia odstúpením od nej alebo na základe dohody.

8.2. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Kupujúcemu sa predpokladá, že správa bola doručená na druhý deň od jej odoslania, ak adresát nepreukáže opak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Predávajúcemu  platí, že správa sa považuje za nedoručenú do potvrdenia jej prijatia Predávajúcim.

8.3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP resp. zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť celých VOP resp. zmluvy . Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. v čase uzatvorenia takejto zmluvy.

8.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a pre zmluvné strany záväzné odo dňa ich zverejnenia na webe Predávajúceho (hamsikwinery.com). Nahliadnuť do nich je možné aj v sídle Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP jednostranne aj bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke Predávajúceho hamsikwinery.com,  s tým, že na už uzatvorené zmluvy sa vzťahujú vždy VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8.5. Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a ustanovení zákona č. 102/2014 Z.  z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov Predávajúceho vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI),Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.09.2023 a rušia predchádzajúce znenia VOP.

Loading...